W Polsce problem ze żłobkami jest ogromny, dlatego uruchomienie tego typu placówki może okazać się strzałem w dziesiątkę. Zanim jednak podejmiesz ostateczną decyzję zastanów się, czy na pewno podołasz, bo nie jest to typowa działalność gospodarcza. Głównym problemem może być to, że tworząc żłobek trzeba spełnić wiele wymogów formalnych, które jasno sprecyzowane są w tzw. ustawie żłobkowej (Dz. U. Nr 45, poz. 235).

Jeżeli więc chodzi Ci po głowie myśl o prywatnym żłobku, najpierw zapoznaj się dokładnie ze wspomnianą wyżej ustawą. Główne uregulowania, które w niej zawarto dotyczą m.in. wymagań lokalowych i sanitarnych – chodzi przede wszystkim o konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości sprawowanej nad dziećmi opieki, warunków ochrony przeciwpożarowej oraz liczbę dzieci, które mogą przebywać w takiej placówce.

Pamiętaj też o tym, że aby móc otworzyć i prowadzić żłobek będziesz musiał otrzymać specjalny wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Jest to konieczne z tego względu, iż prowadzenie takiej placówki jest działalnością regulowaną zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Takiego wpisu dokonuje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka. Za taki wpis będziesz musiał uiścić opłatę, której wysokość jest ustalana przez radę gminy w formie uchwały.

Co mówi tzw. ustawa żłobkowa?

Najważniejsze przepisy ustawy mówią, że:

– żłobki mogą otwierać gminy (jako jednostki budżetowe), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

– w żłobku mogą przebywać podopieczni od 20 tygodnia życia do 3 lat, a w wyjątkowych sytuacjach do ukończenia lat 4 lat. Każdemu z nich należy zapewnić opiekę do 10 godzin dziennie.

– lokal, w którym można otworzyć żłobek musi składać się co najmniej z dwóch pomieszczeń, a także zawierać odpowiednio przystosowane miejsce przeznaczone na odpoczynek dla znajdujących się tak dzieci. Poza tym w takim miejscu bezwzględnie należy zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Tu potrzebna będzie pozytywna opinia komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz inspektora sanitarnego fake watchfake watches on amazon30 off promo code. Oprócz tego lokal pod żłobek musi znajdować się w budynku, który spełnia wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz musi znajdować się na parterze budynku wykonanego z elementów nierozprzestrzeniających ognia. Dodatkowo takie mieszkanie musi posiadać co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz – mogą to być drzwi oraz okno, które pozwala na proste, bezproblemowe i bezpośrednie wyjście na otwartą przestrzeń.

– żłobek musi spełniać takie zadania jak:

* zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

* zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.