Biznes plan

Jeśli nasz biznes ma przynieść sukces musimy mieć dobrze przygotowany biznes plan zawierający szereg informacji. Aby nasz biznes plan był dobrze przygotowany musi zawierać poza standardowymi informacjami dodatkowo opinie specjalistów.

Pisanie biznes planu powinniśmy rozpocząć od napisania Streszczenia.
Powinno ono zawierać informacje o tym czym mamy zamiar się zajmować i co zostanie przez ciebie opisane dokładniej w dalszej części biznes planu.
Pisząc streszczenie otrzymujemy naszą pierwszą szanse aby przedstawić ogólnie nasz projekt i przygotować grunt, na którym będziemy prezentować nasz projekt. Podsumowanie zawartych informacji w biznesplanie jest esencją naszego biznesplanu, która zawiera wszystkie zalety naszego pomysłu oraz zachęca do zagłębienia się w dalszą część projektu. Po krótkim wprowadzeniu należy przedstawić informacje dotyczące miejsca, czasu w jakim ma powstać firma. Warto także napisać o założycielu firmy. Warto napisać o naszych osiągnięciach, oraz o doświadczeniach jakie posiadamy. Dobrze napisane streszczenie może zainteresować czytelnika naszego biznes planu, jednak jeśli przywiążemy do tego zbyt małą uwagę może go zniechęcić. W podsumowaniu warto napisać także o przewidywanych kosztach, potrzebach finansowych i co najważniejsze o prognozach finansowych. Przygotowany przez nas projekt musi być łatwy do zrozumienia, a jednocześnie musi być lepszy od innych.

Kolejnym punktem naszego biznes planu powinien być Pomysł, czyli szczegółowo opisany produkt lub usługa z jaką chcemy wejść na rynek. W tej części biznesplanu musimy przedstawić naszą unikalność czy to technologiczna czy naszego produktu. Bardzo ważne jest aby podkreślić w tej części to, że nasz produkt jest wyjątkowy, lepszy od konkurencji, możemy uczynić to przedstawiając np. badania jakie były kiedyś przeprowadzane przez nas w tej dziedzinie oraz prognozy dalszych badań. Jeśli nasz biznes ma mieć szanse na odniesienie sukcesu na rynku musimy naprawdę dobrze znać swój produkt a także konkurencje, W tym miejscu warto podkreślić potrzebę istnienia naszej firmy na rynku, podkreślając np. zapotrzebowanie rynku na nasz produkt. W przypadku gdy nasza działalność będzie wymagać np. koncesji warto załączyć do projektu wszystkie uregulowania prawne jakie mogą nas dotyczyć.

Kolejnym elementem na jaki musimy zwrócić uwagę jest rynek. W tym miejscu musimy podać informacje na temat naszych potencjalnych klientów. Określić kim są, oraz uzasadnić dlaczego wybiorą nasz produkt a nie naszej konkurencji. Musimy określić jak duży jest rynek zbytu, oraz porównać ceny jakie będziemy mogli zaproponować a jakie proponuje w chwili obecnej konkurencja. Cały czas nie możemy zapominać o konkurencji, nawet jeśli w chwili obecnej nie ma silnej lub nie ma jej wcale, może ona się pojawić w przyszłości. Pamiętaj, że przyjaciół trzyma się blisko, ale wrogów jeszcze bliżej i właśnie dlatego poznaj swoją konkurencje i pod żadnym pozorem jej nie lekceważ. Postaraj się coś napisać o twoich obecnych lub przyszłych klientach opisać gdzie możesz ich znaleźć, dlaczego mają wybrać twój produkt a nie konkurencji, czy twoimi odbiorcami będą grupy czy odbiorcy indywidualni. Warto napisać także kilka zdań o zasięgu rynku na którym nasz biznes miałby funkcjonować czy to rynek lokalny, regionalny czy nawet międzynarodowy. Musimy przedstawić informacje o gałęziach przemysłu, aktualnych trendach związanych z naszą działalnością. Warto posłużyć się wykresami i tabelkami, to sprawi, że będzie bardziej czytelne. Na każdym kroku staraj się podkreślać zalety twojego produktu czy usługi. Mogą to być np. jakość, cena, duży wybór, dobra dystrybucja. Przedstaw mocne strony projektu, jednak nie zapominaj wspomnieć o tych słabszych. Żaden pomysł nie jest idealny! Określ twój prawdopodobny udział w rynku, sprzedaż i dochodowość. Ważne, jest żebyśmy poparli te informacje faktami, a nie naszym widzimisię. Każdy poważny inwestor sprawdzi te dane i określi ich prawdziwość. Pamiętaj, że nikt nie wyłoży pieniędzy w ciemno. Możesz tutaj posłużyć się badaniami statystycznymi czy rocznikami.

Kolejnym punktem naszego biznesplanu musi być Marketing czyli zamiana pomysłów na strategię marketingową. W każdym biznesie marketing odgrywa jedną z kluczowych ról, każdy potencjalny inwestor musi wiedzieć jak twój produkt zostanie odebrany na rynku. Ważne dla niego będzie co klient zyska wybierając nasz produkt oraz dlaczego dokona takiego wyboru. Musimy więc dokonać porównania naszego produktu z innymi dostępnymi na rynku produktami, określić dlaczego to właśnie nasz produkt zostanie wybrany spośród innych dostępnych na rynku. Jeśli dobrze określimy strategię prawdopodobnie uda nam się osiągnąć zamierzony cel jakim jest pozyskanie inwestora. Musimy podać informacje w jaki sposób będziemy prowadzili kampanie informacyjne dla swoich klientów, musimy scharakteryzować tych klientów, którzy będą w sposób szczególny zainteresowani naszymi produktami. W dalszej części musimy określić formy reklamy jakie zastosujemy oraz określić nasz budżet na kampanie reklamową. Kolejnym ważnym elementem kampanii reklamowej będzie podanie przewidywanej ceny naszego produktu oraz jego ceny. Cena jaką mamy zamiar uzyskać za towar nie powinna znacznie odbiegać od tej jaką stosuje nasza konkurencja. Gdy już ustalimy cenę na odpowiednim poziomie, będziemy mogli określić jaki poziom sprzedaży będziemy musieli osiągnąć aby uzyskać zysk. Gdy już to określimy musimy określić formy oraz kierunku dystrybucji produktu. Koniecznie musimy opisać metody dystrybucji towaru czyli przedstawicieli, dealerów itp. Na każdym kroku musimy określać wyjątkowość naszej firmy, produktu czy usługi na rynku przedstawiając licencje, plakaty, świadectwa jakości jakie posiadasz. Określ także plan sprzedaży opisując koszty i metody dostarczenia produktu,

Kolejnym elementem jaki musimy mieć zawarty w naszym biznesplanie jest Zarządzanie. Wybierając osoby które mają kierować naszym biznesem musimy kierować się doświadczeniem i wiedzą. Jeśli mamy już kandydatów na stanowiska kierownicze możemy, a nawet powinniśmy dołączyć ich CV przedstawiając argumenty dlaczego to właśnie on/oni nadają się na to stanowisko. Musimy także określić prawa i obowiązki zarządu. Oprócz danych dotyczących kadry kierowniczej warto podać także informacje o innych osobach kluczowych dla działania naszej firmy. Opiszmy osoby z jakimi współpracowaliśmy w przeszłości, to nam nie zaszkodzi a może bardzo pomóc. Koniecznie musimy także dodać informacje na temat struktury organizacyjnej naszej firmy, udowodnić że zamierzamy zatrudnić odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowiska. Takich ludzi którzy poradzą sobie w trudnych sytuacjach. Struktura organizacji musi być logiczna i prosta tak aby była zrozumiała dla wszystkich a nie tylko dla nas, czyli osób piszących biznes plan. Następnym elementem jest Harmonogram, czyli określenie tego kiedy mamy zamiar zacząć realizować nasze cele. Musimy określić terminy najważniejszych działań mających związek z powstawaniem naszej firmy.

Jednym z najważniejszych elementów naszego przedsięwzięcia jest Finansowanie. Oczywistym jest fakt, że aby przekonać inwestora jakim może być osoba prywatna czy bank musimy udowodnić mu że jesteśmy tego warci, opisując dokładnie rodzaj i wielkość funduszy potrzebnych do realizacji projektu. Dlatego właśnie musimy przedstawić bardzo szczegółowy plan finansowy, zawierający zestawienie wszystkich kosztów. Ważne jest też określenie kwoty jaką by jesteśmy w stanie zainwestować w ten projekt. W biznes planie musimy określić ile pieniędzy będzie nam potrzebne i jak je wykorzystamy. Jeśli prowadzimy w tej chwili już firmę musimy określić jej stan finansowy, opisać zobowiązania oraz terminy ich uregulowania. Jednym z ważniejszych elementów jaki powinniśmy zawrzeć w biznesplanie jest struktura płac dla pracowników.

Przed ostatnim elementem jaki powinniśmy mieć zawarty w naszym biznes planiePrognozy finansowe, czyli informacje o szacowanych zyskach firmy. W tym punkcie musimy przedstawić zestawienie przychodów i wydatków naszego przedsiębiorstwa. W celu oszacowania przychodów musimy oprzeć się na danych innych firm, które już funkcjonują na rynku. Najważniejsze, a zarazem najtrudniejsze zadanie przed nami to określenie wielkości sprzedaży. Musimy ją wyliczyć tak aby była zgodna z danymi w punkcie gdzie opisywaliśmy marketing. W tym punkcie musimy także oszacować koszty sprzedaży oraz administracji. Musimy pamiętać aby nie opierać się tylko i wyłącznie na wyliczeniach liczbowych. Musimy pamiętać, że zatrudniony personel to nie tylko pensja, ale także wydatki związane z ubezpieczeniem, oraz kosztami zorganizowania miejsca pracy dla niego, te wszystkie koszty musimy umieścić w naszym rozliczeniu, warto wykorzystać w tym celu profesjonalne programy komputerowe.

Ostatnim punktem jaki powinien zawierać nasz biznes plan jest Podsumowanie. W podsumowaniu powinniśmy potwierdzić to wszystko co przedstawiliśmy w poprzednich punktach. Musimy udowodnić, że przedstawiona przez nas propozycja jest atrakcyjna oraz że podołamy spłacie zobowiązań.