Z roku na rok rośnie liczba przedsiębiorców korzystających z usług agencji pracy tymczasowej. Instytucje tego typu specjalizują się w dostarczaniu pracowników o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach, którzy są delegowani przez pracodawców do wykonania konkretnych zadań w ściśle wyznaczonych ramach czasowych. Zaletą takiego rozwiązania jest dla przedsiębiorcy redukcja kosztów związanych z zatrudnieniem oraz możliwość elastycznej reakcji na sygnały płynące z rynku. Biorąc pod uwagę rosnący popyt na usługi agencji pracy tymczasowej, a także na wypracowane przez nie w zeszłym roku zyski, należy sądzić, iż jest to bardzo przyszłościowy biznes.

Formalności

Zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy działalność agencji pracy tymczasowej jest działalnością regulowaną. Oznacza to, że nie może być ona prowadzona w ramach ogólnej swobody działalności gospodarczej bez spełnienia dodatkowych warunków. Takim warunkiem jest wpis do rejestru agencji zatrudnienia oraz uzyskanie certyfikatu, który uprawnia do świadczenia tego typu usług (aby go otrzymać, przedsiębiorca musi wnieść opłatę w wysokości 200 zł). Rejestr agencji zatrudnienia jest prowadzony przez marszałków poszczególnych województw.

Pozytywna weryfikacja wniosku o wpis do rejestru jest możliwa tylko wtedy gdy podmiot starający się o rejestrację agencji nie posiada zaległości podatkowych oraz z tytułu ZUS oraz nie był karany za przestępstwa lub wykroczenia dotyczące prowadzenia agencji bez wpisu.

Ponadto prawodawca szczegółowo określił w ustawie wymagania dotyczące kwalifikacji i wykształcenia personelu oraz wyposażenia technicznego lokalu.

Agencja pracy tymczasowej powinna dysponować lokalem biurowym wyposażonym w podstawowy sprzęt techniczny umożliwiający prowadzenie działalności oraz zapewniający poufność prowadzonych w nim rozmów. Natomiast osoby zatrudnione w agencji powinny mieć co najmniej wykształcenie średnie.

Zgodnie z ustawą agencje pracy tymczasowej nie mogą pobierać opłat od osób, dla których poszukują pracy lub którym pomagają w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.